Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägarna i Kristen TV i Sverige AB

05 maj , 2017

Älmhult 2017-05-03

Varmt välkommen som Aktieägare i Kristen TV i Sverige AB

Kära aktieägare
Din aktie/dina aktier har nu registrerats hos Bolagsverket och vi sänder dig, som lovat, ett aktiebevis. Tack för att du valt att stå med oss! Vi står tillsammans i visionen att nå Sverige med evangelium.

 

Kallelse till extra bolagsstämma för aktieägarna i Kristen TV i Sverige AB

Vi planerar att hålla bolagets ordinarie årsstämma den 30 juni kl 10.00 i Älmhult, men för att kunna göra det måste vi ändra bolagets säte till Älmhult. Vi kommer därför att hålla en extra bolagsstämma den 20 maj 2017 kl 11.00 i Församlingen Arkens lokaler på Kraftvägen 12, 196 37 Kungsängen.

Den nyemission som vi gick ut med i början av året gällde 500 B-aktier och 3600 C-aktier. Så många aktier har vi ännu inte sålt, men eftersom vi fattade beslut om nyemission den 1 december 2016 måste vi nu avsluta nyemissionen innan den 31 maj 2017. För att kunna gå vidare och fortsätta med försäljning av aktier kommer vi därför att fatta beslut om en ny nyemission motsvarande de resterande, ännu ej insålda B- och C-aktierna.

Enligt bolagsordningen ska annonsering av kallelse för bolagsstämma ske i Post och inrikes tidningar men vi tror att fler av våra aktieägare läser Inblick och vi vill därför ändra Bolagsordningen så att annonseringen ska ske i nyhetstidningen Inblick istället. Av samma skäl vill vi också ändra så att annonsering om att kallelse gått ut ska ske i Dagen eller Världen Idag istället för i Svenska Dagbladet.

De paragrafer vi föreslår förändring av är alltså:

§2 Styrelsen ska ha sitt säte i Älmhult

§8 Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i nyhetstidningen Inblick samt på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse har skett annonseras i Dagen eller Världen Idag.


Detta är de enda ärenden som kommer att ta upp på den extra bolagsstämman. Övriga frågor kommer att behandlas på den ordinarie årsstämman i Älmhult.

_________________________________

Börje Claésson, Styrelsens ordförande