Kallelse till Årsstämma

15 jun , 2017

Varmt välkommen till årsstämma i Kristen TV i Sverige AB

Kallelse till årsstämma för aktieägarna för Kristen TV i Sverige AB 556690-4842

Tid: Den 30 Juni kl 10.00

Plats: Skånevägen 34 Älmhult (Citykyrkans lokaler)

Du som tänker närvara måste anmäla dig senast 27 juni kl 17.00

För anmälan:

Tel: 070-9600305

Mail: maria.owiredu@kanal10.se


Ärende enligt dagordningen

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

 3. Godkännande av dagordningen.

 4. Val av protokollförare och justeringsman på stämman.

 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

 6. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse

 7. Beslut om:
  a. fastställande av balans- och resultaträkning
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

 8. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor

 9. Val av styrelse

 10. Stämmans avslutande


________________________________

Börje Claésson, Styrelsens ordförande

Aktuellt
Senaste blogginläggen